Nieuwezijds Voorburgwal 23 A en B, AMSTERDAM

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Het pand bestaat uit zes units, waarvan één op de bovenste verdieping een woning is. Deze woning Nieuwezijds Voorburgwal 23 B is samengevoegd met het atelier Oude Braak 24, dat hierdoor officieel niet meer bestaat. De overige vijf units zijn in gebruik als kantoorruimte. Oude Braak 18 is een tussenverdieping, en is nu samengevoegd met de Nieuwezijds Voorburgwal 23 A bg.

Dit pand zal op maandag 17 april 2023 vanaf 18.00 uur ter veiling worden aangeboden. De veiling vindt plaats in café-restaurant Dauphine aan het Prins Bernhardplein 175 te Amsterdam. Het pand wordt eerst afzonderlijk ter veiling aangeboden en daarna in combinatie met het pand Oude Braak 16.

Bezichtiging

dinsdag 11 april 2023, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 13 april 2023, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 17 april 2023, van 14:00 tot 16:00 uur
Bezichtigingen zullen in de eerste twee weken van april 2023 op dinsdag en donderdag en op de dag van veiling tussen 14.00 en 16.00 uur worden gehouden onder voorbehoud van de medewerking van de huurders.

Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand / woonhuis
Gebruik
Gedeeltelijk verhuurd
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1762
Kadastrale omschrijving
Het gebouw, bestaande uit een vóór gedeelte, bevattende kantoorruimten op de begane grond met tussenverdieping, eerste en tweede en een afzonderlijke woning, op de derde verdieping, plaatselijk bekend als Nieuwezijds Voorburgwal 23 A en 23 B te Amsterdam, en een via de Oude Braak te bereiken achtergedeelte, bestaande uit twee bedrijfsruimten, met ondergrond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend als Oude Braak 20 en 22 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F nummers 7197 en 7198, respectievelijk groot achtenveertig vierkante meter en éénenvijftig vierkante meter.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Het pand bestaat uit zes units, waarvan één op de bovenste verdieping een woning is. Deze woning Nieuwezijds Voorburgwal 23 B is samengevoegd met het atelier Oude Braak 24, dat hierdoor officieel niet meer bestaat. De overige vijf units zijn in gebruik als kantoorruimte.

Oude Braak 18 is een tussenverdieping en is nu samengevoegd met de Nieuwezijds Voorburgwal 23 A bg.

Dit pand zal op maandag 17 april 2023 vanaf 18.00 uur ter veiling worden aangeboden. De veiling vindt plaats in café-restaurant Dauphine aan het Prins Bernhardplein 175 te Amsterdam. Het pand wordt eerst afzonderlijk ter veiling aangeboden en daarna in combinatie met het pand Oude Braak 16.

bezichtigingsmogelijkheden
Bezichtigingen zullen in de eerste twee weken van april 2023 op dinsdag en donderdag en op de dag van veiling tussen 14.00 en 16.00 uur worden gehouden onder voorbehoud van de medewerking van de huurders.

locatie
Het object is gelegen in het historisch centrum van Amsterdam, in de nabijheid van een zeer divers winkelaanbod en op steenworp afstand van Centraal Station.

gebruik/oplevering
Het pand is verhuurd met uitzondering van de kantoorruimte Oude Braak 20. Totale huuropbrengst bedraagt momenteel € 51.461,28 per jaar. Deze huuropbrengst is exclusief Oude Braak 20, die momenteel niet is verhuurd en leeg wordt opgeleverd. De huur van de Nieuwezijds Voorburgwal 23 A, 1e verdieping is opgezegd per 31 mei 2023 en zal dan leeg worden opgeleverd. De vermelde huren zijn excl. servicekosten (verwarming, elektra, service). Over de huren wordt geen BTW berekend.

oppervlakte/NEN 2580
Nieuwezijds Voorburgwal 23 A-B Oude Braak 20-22 | BVO 440,46 m² | VVO 361,25 m²

bouwjaar
1762 (volgens BAG)

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen. De verplichting voor een energielabel bestaat niet voor rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten.

garanties/aansprakelijkheid
clausule “As is where is
De feitelijke levering (aflevering) van het registergoed aan koper zal geschieden in de staat waarin het zich bij het ondertekenen van het proces verbaal van veiling bevindt (‘as is where is’), met welke staat koper verklaart afdoende bekend te zijn. Koper aanvaardt bij het tekenen van het proces verbaal van veiling of een daarvoor in de plaats gestelde akte alle aan het registergoed verbonden zichtbare en onzichtbare gebreken. Partijen sluiten het bepaalde in artikel 7:17 BW uitdrukkelijk uit. Koper vrijwaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling of een daarvoor in de plaats gestelde akte Verkoper voor alle eventueel later te blijken (onzichtbare) gebreken, zowel van bouwkundige, milieukundige, technische, feitelijke en/of juridische aard.

ouderdomsclausule
Door middel van ondertekening van het proces verbaal van veiling of een daarvoor in de plaats gestelde akte verklaart koper ermee bekend te zijn dat het registergoed een oud gebouw betreft, hetgeen betekent dat de eisen die aan de (bouw)kwaliteit gesteld mogen worden in het algemeen (aanzienlijk) lager liggen dan bij nieuwe gebouwen. Verkoper staat niet in voor de kwaliteit van (onder andere) de fundering, de vloeren, het dak, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, de muren en gevels, de schoorstenen, de goten, het houtwerk van kozijnen, ramen en deuren met hang- en sluitwerk en de beglazing, de afwezigheid van enig ongedierte casu quo schimmels (houtworm, boktor, zwam, enzovoorts) alsmede de afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. In dit kader komen dergelijke eigenschappen, zichtbare en onzichtbare gebreken voor rekening en risico van koper.

asbesthoudende materialen
Verkoper heeft geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest casu quo asbesthoudende materialen in het Registergoed laten uitvoeren. Koper zal het Registergoed aanvaarden in de staat zoals deze zich ten tijde van de levering aan Koper bevindt.

zwammen
Verkoper heeft ter zake van het Registergoed geen zwamonderzoek uit laten voeren. Koper zal het Registergoed aanvaarden in de staat zoals deze zich ten tijde van de levering aan Koper bevindt.

bouwtechnisch onderzoek
Verkoper heeft geen bouwtechnisch onderzoek ten aanzien van het Registergoed laten uitvoeren.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 5 januari 2023 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 5 januari 2023 bestaan de navolgende publiekrechterlijke beperkingen:
Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel splitsing en aanwijzing gemeentelijk monument (voorbescherming, aanwijzing, afschrift)

milieu
Verkoper heeft ter zake van het Registergoed geen bodemonderzoek uit laten voeren. Koper zal de bij het Registergoed behorende bodem aanvaarden in de staat zoals deze zich ten tijde van de levering aan Koper van het Registergoed bevindt.

fundering
Voor een uitgebreid rapport verwijzen wij u door naar document 49 op de website.

splitsing
Het pand is niet gesplitst in appartementsrechten.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
De kantoorruimte Oude Braak 20 wordt leeg opgeleverd.

bestemming
Naam plan | Postcodegebied 1012
Type plan | bestemmingsplan
Planstatus | vastgesteld
Overheid | gemeente Amsterdam
IMRO-idn | NL.IMRO.0363.A1105BPSTD-VG03
Datum vastgesteld | 25-02-2015
Enkelbestemming | Gemengd-1 (art. 7)
Dubbelbestemming | Waarde - Cultuurhistorie Waarde - Archeologie 2
Bouwaanduiding | specifieke bouwaanduiding - orde 1 specifieke bouwaanduiding - ensembles

VvE
n.v.t.

erfpacht
Niet van toepassing, de panden zijn gelegen op eigen grond en aangewezen als gemeentelijke monument.

waarborgsommen
Door huurders zijn waarborgsommen conform het overzicht betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden met de koper verrekend.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 6 werkdagen na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
Oude Braak 20 | niet verhuurd
Oude Braak 22 | verhuurd voor € 724,50 p/m
Nwz. Vbw. 23 A bg | verhuurd voor € 1.079,15 p/m
Nwz. Vbw. 23 A 1 | verhuurd voor € 634,79 p/m = Opgezegd per 31 mei 2023
Nwz. Vbw. 23 A 2 | verhuurd voor € 700,00 p/m
Nwz. Vbw. 23 B 3 | verhuurd voor € 1.150,00 p/m

Totale huuropbrengst bedraagt momenteel € 51.461,28 per jaar. Deze huuropbrengst is exclusief Oude Braak 20, die momenteel niet is verhuurd en leeg wordt opgeleverd.
De vermelde huren zijn excl. servicekosten (verwarming, elektra, service). Over de huren wordt geen BTW berekend.

lasten per jaar
onroerende zaakbelasting € 1.788,41
contributie watergeld t.l.v. huurder
rioolrecht/aansluitrecht € 160,43 per unit totaal € 962,58

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2022)
Oude Braak 20 | € 131.000,00
Oude Braak 22 | € 114.000,00
Nwz. Voorburgw. 23 A bg | € 333.000,00
Nwz. Voorburgw. 23 A 1 | € 110.000,00
Nwz. Voorburgw. 23 A 2 | € 106.000,00
Nwz. Voorburgw. 23 B | € 629.000,00

kosten verkoper
Uiterlijk 15 mei 2023 dient verkoper te betalen:
- de kosten t.l.v. verkoper als bedoeld in de Algemene Voorwaarden Vrijwillige Veilingen Eerste Amsterdamse 2023 en de Akte Bijzondere Veiling Voorwaarden van notaris Mr J.M.A. van Rooij.
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 20.000,00 inclusief BTW; Bij niet-gunnen of onderhandse verkoop wordt de plokpenning niet uitgekeerd;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief BTW;
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 5 werkdagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in de Algemene Voorwaarden Vrijwillige Veilingen Eerste Amsterdamse 2023 en de Akte Bijzondere Veiling Voorwaarden van notaris Mr J.M.A. van Rooij.
- de waarborgsom;
- honorarium notaris;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.1 en 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 15 mei 2023.

plok
De plokpenning bedraagt € 20.000,00 inclusief BTW en komt ten laste van verkoper. De plokpenning wordt uitbetaald via de notaris op de dag van levering. De plokpenning wordt bij niet-gunnen of onderhandse verkoop niet uitgekeerd.

kosten notaris
Het tarief van de notaris bedraagt 0,35 % van de koopsom van het Registergoed 1 en het Registergoed 2, danwel, ingeval van gunning van de combinatie van, het Registergoed en komen voor rekening van koper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object (Nieuwezijds Voorburgwal 23 A-B/Oude Braak 20-22 en Oude Braak 16) is verzekerd voor een bedrag van € 4.105.800,00 bij ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Koper kan de verzekering niet overnemen. De koper dient de verzekering vanaf de gunning zelf te verzorgen.

Documenten

Brochures
Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Niet Gegund
Dossiernummer
46010
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Seinstra Van Rooij notarissen
Notaris: Dhr. mr. J.M.A. van Rooij
Honthorststraat 30
1071 DG AMSTERDAM
T: 020 676 15 56
F: 020 673 91 06
E: info@svrnotarissen.nl
Opbrengst veiling
€ 1.240.000,00

Financieel

Inzetpremie:
€ 20.000,- incl. btw t.l.v. verkoper
onroerende zaakbelasting
€ 1.788,41 per jaar
rioolrecht/aansluitrecht
€ 962,58 per jaar

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Vrijwillige veiling
Status: Niet Gegund
Dossiernummer: 46010
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Makelaar

Isaak Makelaardij o.g.
Dhr. G.A.L.H. Isaak
C. van Eesterenlaan 1
1019 JK Amsterdam
T: 020 620 20 22

Notaris

Notaris: Dhr. mr. J.M.A. van Rooij
Honthorststraat 30
1071 DG AMSTERDAM
T: 020 676 15 56

Inzetpremie

€ 20.000,- incl. btw t.l.v. verkoper

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.