Bergseweg 109, VOERENDAAL

Omschrijving

Indeling volgens geveltaxatie d.d. 6 november 2019 (notaris kan hiervoor, noch voor de getoonde foto's aansprakelijkheid aanvaarden):

Woonhuis: vrijstaande (bedrijfs)woning, grotendeels niet voorzien van kozijnen en daardoor niet wind- en waterdicht. Het betreft op de peildatum feitelijk een casco-woning. Tuin.

Bedrijfsgebouwen:
- opslagloodsen = eenvoudige bouw, waaronder een Romneyloods, openfront met stalen- en asbestdakbedekking;
- voormalige nertsenstallen = houten spanten, geen verharding, stalen alsook asbesthoudende gevel- en dakbedekking. Dak van de stal is vanaf 2014 beschadigd en is thans over een groter deel van de loods niet meer aanwezig. De constructie is eveneens beschadigd;
-voormalige pelsenopslag = traditionele bouw, opgetrokken in steen en deels onder het maaiveld gebouwd.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Bijzonder object
Gebruik
Niet in gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1967
Oppervlakte wonen
175 m2
Oppervlakte perceel
10410 m2
Kadastrale omschrijving
KADASTRALE GEMEENTE VOERENDAAL de (bedrijfs)woning met ondergrond, opslagloodsen, voormalige nertsenstallen, voormalige pelsenopslag, tuin en erf, staande en gelegen aan de Bergseweg 109 te 6367 HA Voerendaal, kadastraal bekend gemeente Voerendaal, sectie P nummer 149, groot een hectare vier are en tien centiare (1ha 4a 10ca);

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
De verkoper verklaarde gegronde redenen te hebben om het huurbeding niet in te reopen.

De verschuldigdheid van overdrachtsbelasting laat de mogelijkheid van koper in stand om volgens de wet in aanmerking te komen voor vrijstelling van overdrachtsbelasting. Het verkrijgen van een vrijstelling alsmede het doen van een beroep daarop is voor rekening en risico van koper en vindt plaats op zijn initiatief.
In geval van beroep op de cultuurgrondvrijstelling dient de koper uiterlijk (3) werkdagen na de datum van gunning dan wel de datum van goedkeurende beschikking onderhandse executie aan notaris opgave te doen van het bedrag dat koper wenst toe te kennen aan de voor vrijstelling in aanmerkingen komende gronden. Die waardetoekenning geschiedt volledig voor risico van koper.
Onverminderd het hiervoor bepaalde:
- is de verkrijging van het woningdeel van het Registergoed belast tegen het tarief van 2% overdrachtsbelasting;
- is de verkrijging van het bedrijfsmatige/landbouwdeel van het registergoed is belast tegen het tarief van 6% overdrachtsbelasting;
Voor de berekening van de overdrachtsbelasting dient koper uiterlijk drie (3) dagen na de datum van gunning dan wel de datum van goedkeurende beschikking onderhandse executie, aan mij, notaris, op te geven welk deel van de koopprijs hij wenst toe te kennen aan het woningdeel, waarmee het aandeel in de koopprijs van het bedrijfsmatige/landbouwdeel eveneens wordt vastgesteld. Deze waardetoekenning geschiedt volledig voor risico van koper.
Onder het woningdeel wordt verstaan: het woonhuis met de daaraan toe te rekenen tuin, erf en toegangspad(en). De overige gronden en opstallen worden geacht te behoren tot het bedrijfsmatige deel, voor zover koper op zijn initiatief niet anders overeen zal komen met de Ontvanger.

Uit de openbare registers van het kadaster blijkt van twee aanschrijvingen in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB):
1. Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Voerendaal, 47507, ingeschreven op 14 september 2018 achttien;
2. Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Woningwet, Voerendaal, 43027, ingeschreven op 20 december 2018.
In verband hiermee heeft de Verkoper bij de gemeente Voerendaal geïnformeerd naar deze en eventuele andere publiekrechtelijke beperkingen.
Voor de reactie van de gemeente wordt nadrukkelijk naar de inhoud van de akte van Bijzondere Veilingvoorwaarden verwezen; voor de inhoud én gevolgen van voormelde besluiten wordt tevens verwezen naar de in deze publicatie geüploade documenten.

Blijkens geldend bestemmingsplan is aan het registergoed de enkelbestemming ''Agrarisch'', dubbelbestemming ''Waarde-Archeologie'', functieaanduiding ''Intensieve Veehouderij'' en gebiedsaanduiding ''milieuzone bodembeschermingsgebied'' toegekend.
De woning behorende tot het Registergoed betreft een bedrijfswoning, zijnde een woning in of bij een gebouw of op een terrein, slechts bedoeld voor (het huishouden van) één of meer personen, wiens huisvesting ter plaatse noodzakelijk is, gelet op de bestemming van het gebouw en/of terrein.
Voor de van toepassing zijnde regels wordt voorts tevens verwezen naar hetgeen wordt gepubliceerd via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Volgens een bericht van de gemeente de dato 25 november 2019 is thans een voorbereidingsbesluit in voorbereiding met als doel de mogelijkheid voor 'intensieve veehouderij' weg te bestemmen. Een besluit van de gemeenteraad daartoe wordt medio december 2019 genomen.

Het is niet bekend of op dit adres energiecontracten met leveranciers zijn gesloten. Enexis wil daarover ook geen mededelingen doen.

De laatste 17 gepubliceerde foto's zijn afkomstig van Aelmans Rentmeesters- & Makelaarskantoor en dateren van 28 oktober 2019
Milieuinfo
Zie de gepubliceerde besluiten onder het kopje 'Documenten': besluiten werden genomen onder meer wegens geconstateerde overtredingen in de vorm van de aanwezigheid van restanten van asbesthoudende platen, alsmede bodemverontreiniging ontstaan door het illegaal in en op de bodem aanbrengen van afvalstoffen die vrij zijn gekomen bij de exploitatie van een laboratorium voor synthetische drugs, alsmede onjuiste opslag van afvalstoffen en gasflessen.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
Dhr. Chris van Beuzekom
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. de opbrengst
Indicatie veilingkosten:
€ 6.921,00 (per 09‑12‑2019 om 15:03 uur)
Ingeval van een gedwongen ontruiming worden de kosten daarvan begroot op € 2.000,- (per 09‑12‑2019 om 15:03 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 09‑12‑2019 om 15:01 uur)

Veiling

Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44589

Notaris

Dhr. Chris van Beuzekom
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% t.l.v. de opbrengst

Onderhands bod

Tot en met 1 januari 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-01-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.