Aidaplein 135, ALPHEN AAN DEN RIJN

Omschrijving

Op 1-ste en 2-de verdieping gelegen appartement met berging op de begane grond.

Oppervlakte volgens BAG: 99 m².

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste en tweede verdieping, alsmede de berging op de begane grond, te 2402 TB Alphen aan den Rijn, Aïdaplein 135, kadastraal bekend gemeente Oudshoorn, sectie C nummer 9197A-85, uitmakende het tien/eenduizendtweehonderdtweeëndertigste (10/1.232e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw gelegen aan het Aïdaplein te Alphen aan den Rijn, plaatselijk genummerd 1 tot en met 267 (oneven nummers) bestaande uit eenhonderd twintig woningen, een kantoorruimte, tien garageboxen, zes hobbyruimten, een traforuimte, algemene ruimten, als centrale hal/hoofdtrappenhuis met lift, verkeersruimten, vluchttrappenhuis en verdere gemeenschappelijke voorzieningen, kadastraal bekend gemeente Oudshoorn, sectie C nummer 9197 A-1 tot en met A-137, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Oudshoorn, sectie C nummer 9137, groot vierendertig are achtendertig centiare, en gemeente Oudshoorn, sectie C nummer 6162, groot tweeëntwintig centiare, welk perceel 6162 is belast met een recht van opstal.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar.

oppervlakte
Oppervlakte volgens BAG: 99 m².

bouwjaar
1972.

energie (EPA)
Er is een voorlopig energielabel, te weten C.

publiekrechtelijke beperkingen
De verkoper heeft aan de notaris verklaard dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' ingezien op eenendertig december tweeduizend twintig (31-12-2020), is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

VvE
Vereniging van Eigenaars Aidaplein 1 tot en met 267 (oneven nummers), gevestigd te Alphen aan den Rijn
De vereniging van eigenaars is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50935631.
Op grond van de statuten of het reglement van splitsing is geen toestemming nodig van de vereniging van eigenaars voor de overdracht van het appartementsrecht (‘ballotage’).

overige bepalingen
Acte de command is niet mogelijk.
Ten aanzien van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of andere bijzondere verplichtingen met betrekking tot het registergoed wordt verwezen naar de akte (zie de bijzondere voorwaarden zoals gepubliceerd op www.eersteamsterdamse.nl).

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 173,40
Rioolheffing € 168,12 (1-persoonshuishouden) of € 230,16 (meerpersoonshuishouden)
Bijdrage VvE € 298,28

VvE
Achterstallige bijdragen € 3.187,81.

kosten koper
Aan de koper wordt in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van twee honderd vijf en twintig euro (€ 225,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Indicatie van de veilingkosten € 7.500 (incl. achterstand bij de VvE).

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Bijzondere veilingvoorwaarden
Acte de command niet mogelijk.
Plok is voor rekening verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Krans Notarissen
Mw. M. Ram (m.ram@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Acte de command niet mogelijk.
Plok is voor rekening verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen

Financieel

Inzetpremie:
1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 7.500,00 (per 14‑01‑2021 om 13:49 uur)
In de notariskosten is de achterstand bij de VvE verwerkt (per 14‑01‑2021 om 13:49 uur)
OZB
€ 173,40 per jaar
VvE
€ 298,28 per jaar

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 45163

Notaris

Mw. M. Ram (m.ram@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41

Inzetpremie

1% incl BTW t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 31 januari 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 31-01-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.