Prins Bernhardstraat 2, OLDENZAAL

Omschrijving

het woonhuis met de naam “Villa de Rozenhof” met gastenverblijf, zwembad, erf, tuin en parkeerterrein aan de Prins Bernhardstraat 2, 7573 AM Oldenzaal

Bezichtiging

donderdag 23 januari 2020, van 10:00 tot 12:00 uur

Kenmerken

Type registergoed
Vrijstaand
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1908
Oppervlakte wonen
520 m2
Oppervlakte perceel
3024 m2
Inhoud
1100 m3
Aantal kamers
13
Aantal slaapkamers
6
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Oldenzaal Sectie D nummer 1302, groot 3.024 m2.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
1. Let op de informatie (opgenomen in de veilingvoorwaarden op deze site) over de bestemming van het object. Die is nu 'maatschappelijk' maar die is nog niet onherroepelijk. Tegen die bestemming loopt een bezwaarprocedure bij de Raad van State.

2. Er kan tijdens de veiling alleen via internet worden geboden (via deze website) na
(i) registratie als internetbieder via de notaris; én
(ii) storting van een waarborgsom.
Zie voor meer info https://www.openbareverkoop.nl/internetbieden

3. Het bouwjaar 1920 is een schatting. Gegevens over het aantal kamers en oppervlaktes komen uit een taxatierapport. De inhoud m3 is een schatting.
Milieuinfo
Zie elders op deze site, informatie ontvangen van de gemeente Oldenzaal
Bijzondere veilingvoorwaarden
veilingvoorwaarden vastgesteld op 7 januari 2020, door notaris J.G.A. Kuhlmann te Borne

1.11 toepasselijke algemene veilingvoorwaarden
Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (inclusief de daarin opgenomen begrippen), voor zover deze voorwaarden en/of begrippen in deze akte niet worden gewijzigd of aangevuld. Deze Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 worden hierna ook ‘AVVE’ genoemd. De AVVE zijn vastgesteld bij akte op vijf december tweeduizend zestien ondertekend bij mr. J.H. Oomen, notaris te ‘s-Hertogenbosch. Een afschrift daarvan is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster op vijf december tweeduizend zestien in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129.
1.12 uitoefening recht van parate executie
De verkoper oefent bij deze verkoop zijn rechten uit als hypotheekhouder. In dit kader moet de verkoper rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar en/of de schuldenaar, ook als de koop en/of de levering op grond van de executoriale verkoop uiteindelijk niet plaatsvindt. De koper kan de verkoper hier niet voor aansprakelijk houden.
2. Informatie over het registergoed
2.1 feitelijke objectinformatie
milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
energielabel
Op www.ep-online.nl staat vandaag geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd.
2.2 juridische informatie
bestemming
Wat betreft de bestemming en het toegestane gebruik van het registergoed wordt verwezen naar de website ruimtelijkeplannen.nl. Hierin staat als bestemming bij het registergoed vermeld ‘maatschappelijk’. Letterlijk staat er:
(begin citaat):
“Artikel 3 Maatschappelijk
3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
een woonzorginstelling met maximaal 47 zorgwoningen;
het behoud van de cultuurhistorische waarden van de bebouwing ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
de bescherming en instandhouding van een beeldbepalende boom ter plaatse van de aanduiding 'beeldbepalende boom'
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.”
(einde citaat).
Bestemmingsplan niet onherroepelijk
In een taxatierapport met als datum negenentwintig april tweeduizend negentien, uitgebracht door een deskundige wordt vermeld:
(begin citaat)
PUBLIEKRECHTELIJKE ASPECTEN
“de bestemming van het getaxeerde is: Voorheen wonen en/of kantoor, momenteel is de bestemmingswijziging voor zorg in procedure bij de Raad van State.
Toegestaan volgens bestemmingsplan: Ja, na positieve uitspraak Raad van State.”
(einde citaat)
De gemeente Oldenzaal is gevraagd naar de actuele status van voormelde procedure.
Bij schrijven van zeven januari tweeduizend twintig verklaarde de gemeente als volgt:
(begin citaat)
Voor de goede orde wijs ik u er nog op dat dit bestemmingsplan weliswaar geldend is, maar – doordat er tegen het vaststellingsbesluit beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is aangetekend – nog niet onherroepelijk is. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak op het ingediende beroep wordt in de loop van dit jaar verwacht. Mocht dit beroep gegrond worden verklaard, dan wordt opnieuw het bestemmingsplan ‘Oldenzaal Centraal – deelgebied Stationsplein’, identificatie NL.IMRO.0173.BP06001-va01 van toepassing. De gemeenteraad heeft dit plan op 9 mei 2001 vastgesteld. De in dit plan aan het perceel Prins Bernhardstraat 2 toegekende bestemming is ‘wonen’.”
(einde citaat)
De koper wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het huidige bestemmingsplan niet onherroepelijk is. Indien het bezwaar volgens de Raad van State gegrond is zal de voormalige bestemming ‘wonen’ weer voor het registergoed gaan gelden.
Beding ten behoeve van de gemeente Oldenzaal zorgwoningen
Door de gemeente Oldenzaal (hierna ‘de gemeente’) is een tekstdeel beschikbaar gesteld afkomstig uit een exploitatieovereenkomst die is gesloten tussen de huidige eigenaar en de gemeente.
Die tekst luidt als volgt:
(begin citaat)
“a. Het is de ontwikkelaar bekend dat de gemeente, nadat de nieuwe bestemming voor het bouwplan onherroepelijk is geworden, de bestemming terug zal brengen naar de oorspronkelijke bestemming, zijnde de bestemming ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst, indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
1. Indien de ontwikkelaar binnen drie jaar nadat de nieuwe bestemming voor het bouwplan onherroepelijk is, niet is gestart met de bouw van het plan.
2. Indien er binnen drie jaar, wel is gestart, maar er naar hét oordeel van de gemeente geen zicht is op het definitief realiseren van het plan.
Bij bijzondere niet te voorziene omstandigheden kunnen tussen partijen over verlenging van de in dit lid vernielde termijnen nadere afspraken worden gemaakt.
b. De ontwikkelaar is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde onder de leden a en b bij overdracht van het geheel of een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Oldenzaal, sectie D, nummer 1302, alsmede bij de vestiging daarop van een zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in de leden a en b bepaalde in de notariële akte of verlening van zakelijk recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van €100.000 (zegge: honderdduizend euro) ten behoeve van de gemeente. Een en ander laat de bevoegdheid van de gemeente om (daarnaast) nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen onverlet.
c. Op gelijke wijze als hierboven onder lid b bepaald, verbindt de ontwikkelaar zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de leden a en b, als de in lid c en in het onderhavige lid d opgenomen verplichting om dit door te géven, zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.
d. De verplichtingen uit dit artikel vervallen indien en zodra het bouwplan is gerealiseerd.”
(einde citaat)
In dit tekstdeel is een verplichting opgenomen voor de eigenaar (hiervoor ‘de ontwikkelaar’) om bij vervreemding van het registergoed die bepalingen op te leggen op de verkrijger.
Door de gunning bij de veiling dan wel de aanvaarding bij onderhandse verkoop (in de zin van artikel 27 lid 3 van de AVVE) bedingt verkoper de in laatstgemeld citaat opgenomen bepalingen ten behoeve van de gemeente. De koper aanvaardt deze bepalingen door het uitbrengen van een bod. Voor zover het gaat om rechten ten behoeve van derden, worden die rechten geacht door de verkoper voor die derden te zijn aangenomen door de gunning bij de veiling dan wel de aanvaarding bij onderhandse verkoop (in de zin van artikel 27 lid 3 van de AVVE).
Verkoper en notaris staan niet in voor de juistheid en actualiteit van de geciteerde informatie. Belangstellenden wordt aangeraden zich nader te laten informeren door een deskundige en/of door de gemeente waarin het registergoed is gelegen om na te gaan wat precies de actuele en eventuele toekomstige gebruiksmogelijkheden van het object zijn.
privaatrechtelijke rechten en beperkingen
Met betrekking tot het registergoed zijn de verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend.
publiekrechtelijke rechten en beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
Wel staat er op het kadastrale uittreksel vermeld “Besluit op grond van artikel 110 Wet geluidhinder”, afkomstig uit stuk Hyp4 73196 nummer 130.
De koper is ervan op de hoogte dat overheidsorganen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor inschrijving van de beperking in het gemeentelijke beperkingenregister. Bij perceelsveranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor deze inschrijving. Inschrijvingen in de registers vanaf vandaag zijn voor risico van de koper.
2.3 gebruik
In aanvulling op artikel 24 AVVE geldt het volgende:
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment uitsluitend bewoond door de eigenaar.
Uit onderzoek ter plaatse en een rapport van een waardedeskundige die het registergoed heeft bezocht, is niet gebleken dat het registergoed bewoond wordt door andere personen dan de eigenaar.
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze zoals in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. Bij onderhandse verkoop kan de koper de eigenaar en de zijnen na de levering dwingen tot ontruiming op grond van de beschikking van de voorzieningenrechter, als de voorzieningenrechter deze personen hiertoe veroordeelt. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.
De hypotheekakte bevat een huurbeding. De verkoper heeft het huurbeding niet ingeroepen, omdat hij zich ervan vergewist heeft dat er geen personen op grond van een huurovereenkomst gebruik konden maken van het registergoed op het moment dat de executoriale verkoop bekend is gemaakt op de website.
Voor zover het registergoed niet vrij van huur wordt verkocht, wordt geleverd onder handhaving van de lopende huurovereenkomsten.
3. Financieel
3.1 kosten en heffingen
a. Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 524a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 9 lid 1 AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris (zoals de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Voor het overige zijn de kosten die direct verband houden met de veiling voor rekening van de verkoper.
De eigenaarslasten worden niet verrekend.
3.2 fiscaal
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
3.3 aanvulling op de AVVE
In aanvulling op artikel 10 lid 1 onder c AVVE geldt dat de notaris over de waarborgsom die op zijn kantoorrekening is betaald een rente vergoedt, behalve als het bedrag van de waarborgsom korter dan vijf werkdagen op de kantoorrekening wordt gehouden. De rente is gelijk aan de rente die de notaris op zijn rekening ontvangt en wordt op grond van artikel 10 lid 1 onder c AVVE verrekend met de koopprijs en de overige nog niet betaalde kosten en heffingen.
Als de notaris geen rente ontvangt over de waarborgsom, maar in plaats daarvan rente moet betalen (‘negatieve rente’), moet deze rente samen met de administratiekosten die de notaris in verband hiermee maakt aan de notaris worden vergoed, gelijktijdig met de betaling van de koopprijs en de overige nog niet betaalde kosten en heffingen. Over het bedrag van de te betalen rente en de administratiekosten wordt de koper tijdig geïnformeerd.*
4. Openbare executoriale verkoop (de veiling)
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de veiling.
4.1 wijze van veilen
De veiling is een internetveiling zoals bedoeld in begrip 10 en in artikel 2 AVVE.
De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag aansluitend bij afmijning.
4.2 bieden
De wijze waarop de biedingen worden uitgebracht, wordt voorafgaand aan de biedingen kenbaar gemaakt via de website.
4.3 voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
Het bieden tijdens de veiling kan uitsluitend via openbareverkoop.nl plaatsvinden. In verband hiermee wordt hierna verstaan onder:
1. openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, zoals bedoeld in begrip 27 AVVE; via deze website kan een bod via internet worden uitgebracht.
2. NIIV:
‘Stichting Notarieel Instituut Internetveilen’, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van openbareverkoop.nl.
3. handleiding
de ‘handleiding online bieden’ vermeld op openbareverkoop.nl.
4. registratienotaris:
een notaris die de via openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert om de identiteit en het opgegeven telefoonnummer vast te stellen en zijn of haar handtekening onder de registratieverklaring te legaliseren.
5. registratie:
de door NIIV voorgeschreven handelingen, voor de identificatie van een natuurlijke persoon die via openbareverkoop.nl wil bieden, die bestaan uit de invoer via internet van zijn of haar persoonsgegevens en controle door de registratienotaris van zijn of haar identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van registratie heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het registergoed is ingelogd op openbareverkoop.nl.
7. internetborg:
een bedrag dat door een deelnemer is gestort, zoals beschreven in de handleiding. De hoogte van de internetborg is één procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende ‘gegoedheid’ zoals bedoeld in artikel 14 AVVE.
In verband met de mogelijkheid van bieden via openbareverkoop.nl gelden de volgende voorwaarden.
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een deelnemer via internet worden geboden. Als bod zoals bedoeld in de AVVE wordt dus ook een bod via internet aangemerkt, als dit bod is uitgebracht door een deelnemer op de door NIIV in de handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder is, kan de internetborg op verzoek van de deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de op grond van artikel 12 van de AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft als de deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien, is nagekomen.
3. Bij discussie over het tijdstip waarop de biedingen via internet de notaris hebben bereikt, en bij storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
4. Er wordt niet gegarandeerd dat de deelnemer permanente en/of tijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), evenals storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de deelnemer.
5. Tenzij de notaris anders beslist, wordt pas overgegaan tot de inzet en de afslag, nadat de notaris voldoende is gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. Overeenkomstig artikel 3 lid 4 AVVE kan het bieden bij opbod en afmijning door de deelnemer uitsluitend elektronisch plaatsvinden door te klikken of te drukken op het woord ‘bied’.
7. Als opbod geldt het bedrag waarop door de deelnemer tijdens de inzet wordt geklikt of gedrukt.
8. Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt.
9. De deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet is verplicht tijdens het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, op het mobiele telefoonnummer dat de deelnemer heeft ingevuld op zijn of haar registratieformulier. Als de deelnemer tijdens het verdere verloop van de veiling niet of slechts gedeeltelijk voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd het bod van de deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 leden 2 en 3 AVVE is de deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, als die deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris voldoende aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom heeft gestort zoals bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
De notaris meldt dit aan de verkoper, tegelijk met het resultaat van de veiling en de naam van de bieder/ander. Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de verkoper).
Dit moet uit de notariële akte van gunning blijken.
Als op grond hiervan een rechtspersoon of personenvennootschap optreedt als vertegenwoordigde van de deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11. De in lid 10 bedoelde deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen als gevolg van de gunning. Als die deelnemer, bij verzuim van de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap, de koopprijs geheel voor eigen rekening betaalt, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan. In dat geval vindt de levering aan hem plaats en wordt aan hem kwijting verleend. Dit moet uit de notariële verklaring van betaling blijken.
12. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de deelnemer en, als dit van toepassing is, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap zoals bedoeld in lid 10, ook volmacht aan ieder van de medewerkers die op het moment van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn op het kantoor van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris met betrekking tot de veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht ook het proces-verbaal van veiling ondertekenen en hiervoor alles doen wat hij nodig en/of nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Als een deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt, kan de internetborg gebruikt worden als bewijs van zijn gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE en onderdeel 4.*6* van deze akte én als betaling van een door deze deelnemer, of, als dit van toepassing is, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap zoals bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. Bij niet-nakoming van de verplichting uit de koop door de koper, wordt de internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming. Het bepaalde in artikel 26 AVVE blijft van toepassing.
4.4 legitimatie
De bieder, koper en vertegenwoordigde moeten zich tegenover de notaris legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
4.5 gegoedheid
De gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE moet door de bieder worden aangetoond door het betalen van een internetborg vóór de veiling zoals onder 4.3 omschreven.
aanvullende voorwaarde bij betaling internetborg
In aanvulling op het in artikel 4.3, onder 2 bepaalde kan de internetborg, behalve met de waarborgsom, niet worden verrekend met andere betalingen die de koper op grond van de AVVE of deze akte moet doen.
4.6 risico-overgang
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 18 AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.
5. Onderhandse executoriale verkoop (onderhandse verkoop)
De volgende voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de onderhandse verkoop door de verkoper, de eigenaar of degene die op het registergoed executoriaal beslag heeft gelegd (hierna: ‘de beslaglegger’). Dit geldt alleen voor zover hiervan in een tussen de verkoper, de eigenaar of de beslaglegger en de koper gesloten koopovereenkomst niet wordt afgeweken.
5.1 schriftelijke verklaring
In aanvulling op artikel 27 lid 1 AVVE is op de website (bij de aankondiging van de executie van het registergoed) een formulier beschikbaar dat verplicht voor biedingen moet worden gebruikt.
5.2 koopovereenkomst
Direct nadat de verkoper, de eigenaar of de beslaglegger kenbaar heeft gemaakt het bod van koper te accepteren is de koopovereenkomst tot stand gekomen, tenzij artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing is. In dat geval komt de koopovereenkomst tot stand als deze schriftelijk is vastgelegd.
De koopovereenkomst wordt schriftelijk door de notaris vastgelegd en ondertekend door de koper en degene die het verzoek tot onderhandse verkoop indient. Op eerste verzoek van de notaris moet de koper daartoe in eigen persoon verschijnen op het kantoor van de notaris en een geldig identiteitsbewijs overleggen.
5.3 waarborgsom
De in artikel 27 lid 6 AVVE vermelde opschortende voorwaarde is niet van toepassing op de verplichting van de koper tot betaling van de waarborgsom.
5.4 verzoekschriftprocedure
a. De verkoper, de eigenaar en de beslaglegger zijn niet verplicht de koopovereenkomst ter goedkeuring aan de voorzieningenrechter voor te leggen. Het staat deze partijen ook vrij meer koopovereenkomsten ter goedkeuring voor te leggen.
b. De koper is verplicht om alles te doen wat nodig is om de koopovereenkomst tijdig in te dienen. De koper is, tenzij hij hierbij zijn rechten op grond van artikel 7:2 lid 2 Burgerlijk Wetboek uitoefent, verplicht niets te doen of te laten dat tot gevolg kan hebben dat het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst niet op tijd kan worden ingediend of dat dit verzoekschrift zal worden afgewezen. Als koper in strijd hiermee handelt of niet handelt, komt de daardoor ontstane schade voor rekening van de koper. Op deze verplichting is de in artikel 27 lid 6 AVVE vermelde opschortende voorwaarde niet van toepassing.
c. De koper en de partij die de koopovereenkomst met de koper sluit kunnen geen rechten aan deze koopovereenkomst ontlenen als de voorzieningenrechter deze overeenkomst niet goedkeurt.
d. Als het verzoek niet wordt ingediend, wordt afgewezen of als de verkoper de koopovereenkomst (tijdig) ontbindt, komt de koop niet tot stand en ontvangt de bieder de waarborgsom geheel terug.
5.5 risico-overgang
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. In aanvulling op artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 18 AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf de inschrijving van de akte van levering zoals bedoeld in artikel 3:89 Burgerlijk Wetboek.
Slot

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
internet-only (veiling) Zuidelijk Nederland
Kantoor
Kuhlmann, Westerhof & De Kok notarissen
J.G.A. Kuhlmann
Bekenhorst 15
7622 CJ Borne
T: 074 266 13 93
F: 074 266 42 33
E: notaris@kwdk.nl
Bijzondere voorwaarden

veilingvoorwaarden vastgesteld op 7 januari 2020, door notaris J.G.A. Kuhlmann te Borne

1.11 toepasselijke algemene veilingvoorwaarden
Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (inclusief de daarin opgenomen begrippen), voor zover deze voorwaarden en/of begrippen in deze akte niet worden gewijzigd of aangevuld. Deze Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 worden hierna ook ‘AVVE’ genoemd. De AVVE zijn vastgesteld bij akte op vijf december tweeduizend zestien ondertekend bij mr. J.H. Oomen, notaris te ‘s-Hertogenbosch. Een afschrift daarvan is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster op vijf december tweeduizend zestien in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 69567 nummer 129.
1.12 uitoefening recht van parate executie
De verkoper oefent bij deze verkoop zijn rechten uit als hypotheekhouder. In dit kader moet de verkoper rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar en/of de schuldenaar, ook als de koop en/of de levering op grond van de executoriale verkoop uiteindelijk niet plaatsvindt. De koper kan de verkoper hier niet voor aansprakelijk houden.
2. Informatie over het registergoed
2.1 feitelijke objectinformatie
milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
energielabel
Op www.ep-online.nl staat vandaag geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd.
2.2 juridische informatie
bestemming
Wat betreft de bestemming en het toegestane gebruik van het registergoed wordt verwezen naar de website ruimtelijkeplannen.nl. Hierin staat als bestemming bij het registergoed vermeld ‘maatschappelijk’. Letterlijk staat er:
(begin citaat):
“Artikel 3 Maatschappelijk
3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
een woonzorginstelling met maximaal 47 zorgwoningen;
het behoud van de cultuurhistorische waarden van de bebouwing ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
de bescherming en instandhouding van een beeldbepalende boom ter plaatse van de aanduiding 'beeldbepalende boom'
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.”
(einde citaat).
Bestemmingsplan niet onherroepelijk
In een taxatierapport met als datum negenentwintig april tweeduizend negentien, uitgebracht door een deskundige wordt vermeld:
(begin citaat)
PUBLIEKRECHTELIJKE ASPECTEN
“de bestemming van het getaxeerde is: Voorheen wonen en/of kantoor, momenteel is de bestemmingswijziging voor zorg in procedure bij de Raad van State.
Toegestaan volgens bestemmingsplan: Ja, na positieve uitspraak Raad van State.”
(einde citaat)
De gemeente Oldenzaal is gevraagd naar de actuele status van voormelde procedure.
Bij schrijven van zeven januari tweeduizend twintig verklaarde de gemeente als volgt:
(begin citaat)
Voor de goede orde wijs ik u er nog op dat dit bestemmingsplan weliswaar geldend is, maar – doordat er tegen het vaststellingsbesluit beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is aangetekend – nog niet onherroepelijk is. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak op het ingediende beroep wordt in de loop van dit jaar verwacht. Mocht dit beroep gegrond worden verklaard, dan wordt opnieuw het bestemmingsplan ‘Oldenzaal Centraal – deelgebied Stationsplein’, identificatie NL.IMRO.0173.BP06001-va01 van toepassing. De gemeenteraad heeft dit plan op 9 mei 2001 vastgesteld. De in dit plan aan het perceel Prins Bernhardstraat 2 toegekende bestemming is ‘wonen’.”
(einde citaat)
De koper wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het huidige bestemmingsplan niet onherroepelijk is. Indien het bezwaar volgens de Raad van State gegrond is zal de voormalige bestemming ‘wonen’ weer voor het registergoed gaan gelden.
Beding ten behoeve van de gemeente Oldenzaal zorgwoningen
Door de gemeente Oldenzaal (hierna ‘de gemeente’) is een tekstdeel beschikbaar gesteld afkomstig uit een exploitatieovereenkomst die is gesloten tussen de huidige eigenaar en de gemeente.
Die tekst luidt als volgt:
(begin citaat)
“a. Het is de ontwikkelaar bekend dat de gemeente, nadat de nieuwe bestemming voor het bouwplan onherroepelijk is geworden, de bestemming terug zal brengen naar de oorspronkelijke bestemming, zijnde de bestemming ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst, indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
1. Indien de ontwikkelaar binnen drie jaar nadat de nieuwe bestemming voor het bouwplan onherroepelijk is, niet is gestart met de bouw van het plan.
2. Indien er binnen drie jaar, wel is gestart, maar er naar hét oordeel van de gemeente geen zicht is op het definitief realiseren van het plan.
Bij bijzondere niet te voorziene omstandigheden kunnen tussen partijen over verlenging van de in dit lid vernielde termijnen nadere afspraken worden gemaakt.
b. De ontwikkelaar is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde onder de leden a en b bij overdracht van het geheel of een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Oldenzaal, sectie D, nummer 1302, alsmede bij de vestiging daarop van een zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in de leden a en b bepaalde in de notariële akte of verlening van zakelijk recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van €100.000 (zegge: honderdduizend euro) ten behoeve van de gemeente. Een en ander laat de bevoegdheid van de gemeente om (daarnaast) nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen onverlet.
c. Op gelijke wijze als hierboven onder lid b bepaald, verbindt de ontwikkelaar zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de leden a en b, als de in lid c en in het onderhavige lid d opgenomen verplichting om dit door te géven, zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.
d. De verplichtingen uit dit artikel vervallen indien en zodra het bouwplan is gerealiseerd.”
(einde citaat)
In dit tekstdeel is een verplichting opgenomen voor de eigenaar (hiervoor ‘de ontwikkelaar’) om bij vervreemding van het registergoed die bepalingen op te leggen op de verkrijger.
Door de gunning bij de veiling dan wel de aanvaarding bij onderhandse verkoop (in de zin van artikel 27 lid 3 van de AVVE) bedingt verkoper de in laatstgemeld citaat opgenomen bepalingen ten behoeve van de gemeente. De koper aanvaardt deze bepalingen door het uitbrengen van een bod. Voor zover het gaat om rechten ten behoeve van derden, worden die rechten geacht door de verkoper voor die derden te zijn aangenomen door de gunning bij de veiling dan wel de aanvaarding bij onderhandse verkoop (in de zin van artikel 27 lid 3 van de AVVE).
Verkoper en notaris staan niet in voor de juistheid en actualiteit van de geciteerde informatie. Belangstellenden wordt aangeraden zich nader te laten informeren door een deskundige en/of door de gemeente waarin het registergoed is gelegen om na te gaan wat precies de actuele en eventuele toekomstige gebruiksmogelijkheden van het object zijn.
privaatrechtelijke rechten en beperkingen
Met betrekking tot het registergoed zijn de verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend.
publiekrechtelijke rechten en beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
Wel staat er op het kadastrale uittreksel vermeld “Besluit op grond van artikel 110 Wet geluidhinder”, afkomstig uit stuk Hyp4 73196 nummer 130.
De koper is ervan op de hoogte dat overheidsorganen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor inschrijving van de beperking in het gemeentelijke beperkingenregister. Bij perceelsveranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor deze inschrijving. Inschrijvingen in de registers vanaf vandaag zijn voor risico van de koper.
2.3 gebruik
In aanvulling op artikel 24 AVVE geldt het volgende:
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment uitsluitend bewoond door de eigenaar.
Uit onderzoek ter plaatse en een rapport van een waardedeskundige die het registergoed heeft bezocht, is niet gebleken dat het registergoed bewoond wordt door andere personen dan de eigenaar.
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze zoals in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. Bij onderhandse verkoop kan de koper de eigenaar en de zijnen na de levering dwingen tot ontruiming op grond van de beschikking van de voorzieningenrechter, als de voorzieningenrechter deze personen hiertoe veroordeelt. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.
De hypotheekakte bevat een huurbeding. De verkoper heeft het huurbeding niet ingeroepen, omdat hij zich ervan vergewist heeft dat er geen personen op grond van een huurovereenkomst gebruik konden maken van het registergoed op het moment dat de executoriale verkoop bekend is gemaakt op de website.
Voor zover het registergoed niet vrij van huur wordt verkocht, wordt geleverd onder handhaving van de lopende huurovereenkomsten.
3. Financieel
3.1 kosten en heffingen
a. Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 524a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 9 lid 1 AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris (zoals de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Voor het overige zijn de kosten die direct verband houden met de veiling voor rekening van de verkoper.
De eigenaarslasten worden niet verrekend.
3.2 fiscaal
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
3.3 aanvulling op de AVVE
In aanvulling op artikel 10 lid 1 onder c AVVE geldt dat de notaris over de waarborgsom die op zijn kantoorrekening is betaald een rente vergoedt, behalve als het bedrag van de waarborgsom korter dan vijf werkdagen op de kantoorrekening wordt gehouden. De rente is gelijk aan de rente die de notaris op zijn rekening ontvangt en wordt op grond van artikel 10 lid 1 onder c AVVE verrekend met de koopprijs en de overige nog niet betaalde kosten en heffingen.
Als de notaris geen rente ontvangt over de waarborgsom, maar in plaats daarvan rente moet betalen (‘negatieve rente’), moet deze rente samen met de administratiekosten die de notaris in verband hiermee maakt aan de notaris worden vergoed, gelijktijdig met de betaling van de koopprijs en de overige nog niet betaalde kosten en heffingen. Over het bedrag van de te betalen rente en de administratiekosten wordt de koper tijdig geïnformeerd.*
4. Openbare executoriale verkoop (de veiling)
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de veiling.
4.1 wijze van veilen
De veiling is een internetveiling zoals bedoeld in begrip 10 en in artikel 2 AVVE.
De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag aansluitend bij afmijning.
4.2 bieden
De wijze waarop de biedingen worden uitgebracht, wordt voorafgaand aan de biedingen kenbaar gemaakt via de website.
4.3 voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg
Het bieden tijdens de veiling kan uitsluitend via openbareverkoop.nl plaatsvinden. In verband hiermee wordt hierna verstaan onder:
1. openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, zoals bedoeld in begrip 27 AVVE; via deze website kan een bod via internet worden uitgebracht.
2. NIIV:
‘Stichting Notarieel Instituut Internetveilen’, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van openbareverkoop.nl.
3. handleiding
de ‘handleiding online bieden’ vermeld op openbareverkoop.nl.
4. registratienotaris:
een notaris die de via openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert om de identiteit en het opgegeven telefoonnummer vast te stellen en zijn of haar handtekening onder de registratieverklaring te legaliseren.
5. registratie:
de door NIIV voorgeschreven handelingen, voor de identificatie van een natuurlijke persoon die via openbareverkoop.nl wil bieden, die bestaan uit de invoer via internet van zijn of haar persoonsgegevens en controle door de registratienotaris van zijn of haar identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van registratie heeft doorlopen, tijdig voor de veiling een internetborg heeft gestort en tijdens de veiling van het registergoed is ingelogd op openbareverkoop.nl.
7. internetborg:
een bedrag dat door een deelnemer is gestort, zoals beschreven in de handleiding. De hoogte van de internetborg is één procent (1%) van de biedlimiet zoals bedoeld in de handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende ‘gegoedheid’ zoals bedoeld in artikel 14 AVVE.
In verband met de mogelijkheid van bieden via openbareverkoop.nl gelden de volgende voorwaarden.
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een deelnemer via internet worden geboden. Als bod zoals bedoeld in de AVVE wordt dus ook een bod via internet aangemerkt, als dit bod is uitgebracht door een deelnemer op de door NIIV in de handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het bod dat de deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de deelnemer een bod heeft uitgebracht en volgens de notaris de hoogste bieder is, kan de internetborg op verzoek van de deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de op grond van artikel 12 van de AVVE na de veiling te betalen waarborgsom, waarbij de deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft als de deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien, is nagekomen.
3. Bij discussie over het tijdstip waarop de biedingen via internet de notaris hebben bereikt, en bij storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
4. Er wordt niet gegarandeerd dat de deelnemer permanente en/of tijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), evenals storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de deelnemer.
5. Tenzij de notaris anders beslist, wordt pas overgegaan tot de inzet en de afslag, nadat de notaris voldoende is gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. Overeenkomstig artikel 3 lid 4 AVVE kan het bieden bij opbod en afmijning door de deelnemer uitsluitend elektronisch plaatsvinden door te klikken of te drukken op het woord ‘bied’.
7. Als opbod geldt het bedrag waarop door de deelnemer tijdens de inzet wordt geklikt of gedrukt.
8. Als afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de deelnemer tijdens de afslag wordt geklikt of gedrukt.
9. De deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een bod via internet is verplicht tijdens het verdere verloop van de veiling voor de notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, op het mobiele telefoonnummer dat de deelnemer heeft ingevuld op zijn of haar registratieformulier. Als de deelnemer tijdens het verdere verloop van de veiling niet of slechts gedeeltelijk voor de notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de notaris en de deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de notaris, dan is de notaris bevoegd het bod van de deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 leden 2 en 3 AVVE is de deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, als die deelnemer vóór de gunning:
- naar het oordeel van de notaris voldoende aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom heeft gestort zoals bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
De notaris meldt dit aan de verkoper, tegelijk met het resultaat van de veiling en de naam van de bieder/ander. Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de verkoper).
Dit moet uit de notariële akte van gunning blijken.
Als op grond hiervan een rechtspersoon of personenvennootschap optreedt als vertegenwoordigde van de deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
11. De in lid 10 bedoelde deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen als gevolg van de gunning. Als die deelnemer, bij verzuim van de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap, de koopprijs geheel voor eigen rekening betaalt, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan. In dat geval vindt de levering aan hem plaats en wordt aan hem kwijting verleend. Dit moet uit de notariële verklaring van betaling blijken.
12. Door het uitbrengen van een bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de deelnemer en, als dit van toepassing is, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap zoals bedoeld in lid 10, ook volmacht aan ieder van de medewerkers die op het moment van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn op het kantoor van de notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de deelnemer het betreffende bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de notaris met betrekking tot de veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht ook het proces-verbaal van veiling ondertekenen en hiervoor alles doen wat hij nodig en/of nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Als een deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een bod uitbrengt, kan de internetborg gebruikt worden als bewijs van zijn gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE en onderdeel 4.*6* van deze akte én als betaling van een door deze deelnemer, of, als dit van toepassing is, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap zoals bedoeld in lid 10, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. Bij niet-nakoming van de verplichting uit de koop door de koper, wordt de internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming. Het bepaalde in artikel 26 AVVE blijft van toepassing.
4.4 legitimatie
De bieder, koper en vertegenwoordigde moeten zich tegenover de notaris legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
4.5 gegoedheid
De gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE moet door de bieder worden aangetoond door het betalen van een internetborg vóór de veiling zoals onder 4.3 omschreven.
aanvullende voorwaarde bij betaling internetborg
In aanvulling op het in artikel 4.3, onder 2 bepaalde kan de internetborg, behalve met de waarborgsom, niet worden verrekend met andere betalingen die de koper op grond van de AVVE of deze akte moet doen.
4.6 risico-overgang
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 18 AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.
5. Onderhandse executoriale verkoop (onderhandse verkoop)
De volgende voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de onderhandse verkoop door de verkoper, de eigenaar of degene die op het registergoed executoriaal beslag heeft gelegd (hierna: ‘de beslaglegger’). Dit geldt alleen voor zover hiervan in een tussen de verkoper, de eigenaar of de beslaglegger en de koper gesloten koopovereenkomst niet wordt afgeweken.
5.1 schriftelijke verklaring
In aanvulling op artikel 27 lid 1 AVVE is op de website (bij de aankondiging van de executie van het registergoed) een formulier beschikbaar dat verplicht voor biedingen moet worden gebruikt.
5.2 koopovereenkomst
Direct nadat de verkoper, de eigenaar of de beslaglegger kenbaar heeft gemaakt het bod van koper te accepteren is de koopovereenkomst tot stand gekomen, tenzij artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing is. In dat geval komt de koopovereenkomst tot stand als deze schriftelijk is vastgelegd.
De koopovereenkomst wordt schriftelijk door de notaris vastgelegd en ondertekend door de koper en degene die het verzoek tot onderhandse verkoop indient. Op eerste verzoek van de notaris moet de koper daartoe in eigen persoon verschijnen op het kantoor van de notaris en een geldig identiteitsbewijs overleggen.
5.3 waarborgsom
De in artikel 27 lid 6 AVVE vermelde opschortende voorwaarde is niet van toepassing op de verplichting van de koper tot betaling van de waarborgsom.
5.4 verzoekschriftprocedure
a. De verkoper, de eigenaar en de beslaglegger zijn niet verplicht de koopovereenkomst ter goedkeuring aan de voorzieningenrechter voor te leggen. Het staat deze partijen ook vrij meer koopovereenkomsten ter goedkeuring voor te leggen.
b. De koper is verplicht om alles te doen wat nodig is om de koopovereenkomst tijdig in te dienen. De koper is, tenzij hij hierbij zijn rechten op grond van artikel 7:2 lid 2 Burgerlijk Wetboek uitoefent, verplicht niets te doen of te laten dat tot gevolg kan hebben dat het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst niet op tijd kan worden ingediend of dat dit verzoekschrift zal worden afgewezen. Als koper in strijd hiermee handelt of niet handelt, komt de daardoor ontstane schade voor rekening van de koper. Op deze verplichting is de in artikel 27 lid 6 AVVE vermelde opschortende voorwaarde niet van toepassing.
c. De koper en de partij die de koopovereenkomst met de koper sluit kunnen geen rechten aan deze koopovereenkomst ontlenen als de voorzieningenrechter deze overeenkomst niet goedkeurt.
d. Als het verzoek niet wordt ingediend, wordt afgewezen of als de verkoper de koopovereenkomst (tijdig) ontbindt, komt de koop niet tot stand en ontvangt de bieder de waarborgsom geheel terug.
5.5 risico-overgang
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. In aanvulling op artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 18 AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf de inschrijving van de akte van levering zoals bedoeld in artikel 3:89 Burgerlijk Wetboek.
Slot

Financieel

Inzetpremie:
1%
Indicatie veilingkosten:
€ 5.000,00 (per 05‑02‑2020 om 09:04 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 09‑01‑2020 om 20:26 uur)
waterschapslasten
€ 607,00 per jaar
oz- belasting
€ 1.838,00 per jaar

Veiling

internet-only (veiling) Zuidelijk Nederland
Executieveiling hypotheek
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44633

Notaris

J.G.A. Kuhlmann
Bekenhorst 15
7622 CJ Borne
T: 074 266 13 93
F: 074 266 42 33

Inzetpremie

1%

Onderhands bod

Tot en met 29 januari 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 29-01-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.