Doornenburg 807, DEVENTER

Attentie

A.G.H. Hansum

Omschrijving

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie L, complexaanduiding 2032-A, appartementsindex 2, omvattende:
a. het zevenhonderd achtentachtig/tienduizendste (788/10.000ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een gebouw met tien woningen op de eerste, tweede en zolderverdieping, plaatselijk bekend Doornenburg 805 tot en met 823 te 7423 BL Deventer, tweeëndertig carports op de begane grond en acht inpandige bergingen op de begane grond, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie L, nummer 2013, groot acht are (8 a),
welk perceel gedeeltelijk belast is met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (oud) ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Enexis Netbeheer B.V., statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch voor het daarin leggen, hebben, onderhouden en wegnemen van één of meer kabels en daartoe genoemde percelen te betreden en aldaar werkzaamheden te verrichten.
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woonruimte met toebehoren, gelegen op de eerste verdieping, tweede verdieping en zolderverdieping, en de inpandige berging op de begane grond, plaatselijk bekend te Doornenburg 807, 7423 BL Deventer;

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Overig
Bouwjaar
0
Oppervlakte wonen
0 m2
Inhoud
0 m3
Aantal kamers
0
Aantal slaapkamers
0
Kadastrale omschrijving
het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie L, complexaanduiding 2032-A, appartementsindex 2, omvattende: a. het zevenhonderd achtentachtig/tienduizendste (788/10.000ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een gebouw met tien woningen op de eerste, tweede en zolderverdieping, plaatselijk bekend Doornenburg 805 tot en met 823 te 7423 BL Deventer, tweeëndertig carports op de begane grond en acht inpandige bergingen op de begane grond, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie L, nummer 2013, groot acht are (8 a), welk perceel gedeeltelijk belast is met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (oud) ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Enexis Netbeheer B.V., statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch voor het daarin leggen, hebben, onderhouden en wegnemen van één of meer kabels en daartoe genoemde percelen te betreden en aldaar werkzaamheden te verrichten. b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woonruimte met toebehoren, gelegen op de eerste verdieping, tweede verdieping en zolderverdieping, en de inpandige berging op de begane grond, plaatselijk bekend te Doornenburg 807, 7423 BL Deventer;

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
In de aankomst titel van het Registergoed staat het navolgende woordelijk vermeld:
''Artikel 9
In het verkochte bevinden zich asbesthoudende materialen.''.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Er wordt in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
Bij beschikking van 2 januari 2020 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op dertig (30) dagen na de datum van betekening van de beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Op grond van de veilingvoorwaarden is een acte de command mogelijk mits daarvoor toestemming is van de Executant. Executant heeft ten aanzien van dit object aangegeven niet mee te werken aan een acte de command.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 227,99.
Bijdrage VvE per maand € 136,53. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 6 januari 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 9.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 2 maart 2020.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Kantoor
RoX Legal
D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

In de aankomst titel van het Registergoed staat het navolgende woordelijk vermeld:
''Artikel 9
In het verkochte bevinden zich asbesthoudende materialen.''.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Er wordt in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
Bij beschikking van 2 januari 2020 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op dertig (30) dagen na de datum van betekening van de beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Op grond van de veilingvoorwaarden is een acte de command mogelijk mits daarvoor toestemming is van de Executant. Executant heeft ten aanzien van dit object aangegeven niet mee te werken aan een acte de command.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 227,99.
Bijdrage VvE per maand € 136,53. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 6 januari 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 9.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 2 maart 2020.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
€ 5.985,00 (per 21‑01‑2020 om 08:58 uur)
incl. BTW en achterstand vve/ excl. ovb, kosten eventuele ontruiming, achterstand VVE (per 21‑01‑2020 om 08:58 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 21‑01‑2020 om 08:58 uur)

Veiling

Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44554

Notaris

D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 6 januari 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 06-01-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.